Các vấn đề liên quan đến Hoàn Tiền

Hướng dẫn xử lý các vấn đề về trạng thái và theo dõi Hoàn Tiền: không được ghi nhận hoặc tỷ lệ hoàn không chính xác.