Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng chung của ShopBack

Công ty TNHH ShopBack Việt Nam (“ShopBack”), thông qua các đối tác thương nhân hoặc tự mình, cung cấp các giảm giá và các ưu đãi như Hoàn Tiền hoặc các hình thức khuyến mãi và thưởng khác cho các chủ tài khoản ShopBack cho việc mua sắm thực hiện tại các đối tác thương nhân đã nói trên thông qua các nền tảng khác nhau của ShopBack bao gồm nhưng không giới hạn trang web, trình duyệt mở rộng và ứng dụng di động (“Nền Tảng ShopBack”). Việc sử dụng các dịch vụ (“Dịch Vụ”) được cung cấp trên Nền Tảng ShopBack và các tài khoản được duy trì với ShopBack phải tuân theo các Điều kiện và điều khoản này (“Thỏa Thuận”). Thỏa Thuận này cấu thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa từng cá nhân sử dụng Dịch Vụ hoặc cá nhân duy trì tài khoản với ShopBack. Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc duy trì tài khoản với ShopBack, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đã hiểu Thỏa Thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận. ShopBack có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này theo thời gian, có hoặc không có thông báo, và việc tiếp tục sử dụng một trong các Dịch Vụ hoặc tiếp tục duy trì tài khoản với ShopBack sẽ cấu thành và được xem là sự chấp thuận của bạn cho những điều chỉnh này và sự đồng thuận của bạn cho việc tuân thủ theo bất kỳ điều khoản nào theo đó.

1. Quyền sử dụng dịch vụ

Căn cứ theo Thỏa Thuận này, ShopBack sau đây cấp cho bạn quyền sử dụng có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng (không bao gồm quyền sử dụng thứ cấp) để truy cập và sử dụng Nền Tảng ShopBack và Dịch Vụ cho mục đích sử dụng duy nhất của cá nhân bạn. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền nào ngoài các quyền lợi và quyền sử dụng được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận này. Shopback bảo lưu các quyền thay đổi, nâng cấp hoặc ngưng bất kỳ hoặc tất cả Dịch Vụ hoặc Nền Tảng ShopBack hoặc bất kỳ chức năng của Dịch Vụ hoặc của Nền Tảng ShopBack bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Tất cả các quyền lợi không được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận này được bảo lưu bởi ShopBack và các bên cấp phép của Shopback.

2. Tài khoản ShopBack

Một số Dịch Vụ yêu cầu người dùng phải duy trì một tài khoản với ShopBack. Người dùng có thể tạo một tài khoản miễn phí bằng cách cung cấp các chi tiết có liên quan được yêu cầu. Việc sử dụng tài khoản và Dịch Vụ (bao gồm các cơ hội được Hoàn Tiền từ các đối tác thương nhân của chúng tôi và/hoặc chúng tôi) được cung cấp dựa trên quyết định riêng của ShopBack và căn cứ theo sự tuân thủ của bạn với Thỏa Thuận này.

Một cá nhân không được tạo hoặc có quyền kiểm soát và/hoặc nắm giữ nhiều tài khoản ShopBack. Cụ thể:

(a) Mỗi số điện thoại di động chỉ có thể kết nối với một tài khoản ShopBack;

(b) Mỗi tài khoản thanh toán (ví dụ mỗi tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản paypal) chỉ có thể kết nối với một tài khoản ShopBack;

Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bất kỳ sự gian lận hoặc lạm dụng nào liên quan đến việc tích lũy hoặc nhận tiền hoàn lại và/hoặc các phần thưởng khác, và/hoặc bất kỳ sự cung cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào gửi đến ShopBack hoặc các chi nhánh của ShopBack đều có thể dẫn đến tài khoản ShopBack của bạn bị đánh dấu là hoạt động đáng ngờ và bị đình chỉ hoặc chấm dứt và bất kỳ khoản Hoàn Tiền tích lũy nào của bạn sẽ bị tịch thu.

3. Nhận Tiền Hoàn lại

Trong số các dịch vụ do ShopBack cung cấp có cơ hội nhận giảm giá, chiết khấu ưu đãi hoặc phần thưởng như hoàn lại tiền hoặc các chương trình khuyến mãi khác từ các đối tác thương nhân của chúng tôi và/hoặc ShopBack tính trên các giao dịch mua hàng được thực hiện tại các đối tác thương nhân khác nhau của chúng tôi thông qua các Nền Tảng ShopBack khác nhau. Việc tạo và duy trì tài khoản với ShopBack là bắt buộc trước khi người dùng có thể bắt đầu nhận tiền hoàn lại. Việc ghi có cho số tiền hoàn lại cũng phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và yêu cầu khác nhau, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến tín dụng hoàn lại tiền nói chung hoặc các điều khoản, điều kiện và yêu cầu đính kèm trong các chương trình khuyến mãi cá nhân sẽ được áp dụng. Những điều khoản, điều kiện và yêu cầu này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: -

(c) Yêu cầu người dùng kích hoạt cookies trong suốt quá trình truy cập Nền Tảng ShopBack và sau đó là trang web của đối tác thương nhân;

(d) Không mở một cửa sổ hoặc trình duyệt riêng biệt trong khi truy cập Nền Tảng ShopBack và sau đó là trang web của đối tác thương nhân;

(e) Đảm bảo rằng sau khi được chuyển hướng đến trang web của đối tác thương nhân, người dùng sẽ hoàn tất giao dịch trước khi tiếp tục với bất kỳ trang web nào khác;

(f) Hoàn tất giao dịch mua hàng trên trang web của thương nhân trong một khoảng thời gian nhất định;

(g) Không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận hoặc không trung thực nào và/hoặc tuân thủ các điều khoản của Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được quy định bởi ShopBack hoặc đối tác thương nhân hiện hành;

Ngoài ra, một số giao dịch mua hàng nhất định có thể không được áp dụng việc Hoàn Tiền. Nhìn chung, việc Hoàn Tiền được nhận từ thương nhân và/hoặc ShopBack tính trên giá mua gốc không bao gồm vận chuyển và xử lý. Tuy nhiên, số tiền hoàn lại và trường hợp không áp dụng Hoàn Tiền sẽ khác nhau giữa các đối tác thương nhân và các chương trình khuyến mãi cá nhân có thể bao gồm các trường hợp không áp dụng cụ thể. Vui lòng xem lại các điều khoản này một cách cẩn thận. Các trường hợp không áp dụng này được căn cứ trên thay đổi không cần báo trước, và ShopBack theo đây từ chối bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc thất bại trong việc bao quát hết các thông tin trong danh sách loại trừ. Một số ví dụ về các trường hợp không áp dụng Hoàn Tiền điển hình bao gồm (nhưng không giới hạn trong) việc:

(a) Không đủ điều kiện Hoàn Tiền khi mua các mặt hàng khuyến mãi hoặc khi được sử dụng cùng lúc với các mã chiết khấu, phiếu giảm giá hoặc các chương trình khuyến mãi khác;

(b) Chỉ đủ điều kiện Hoàn Tiền khi giao dịch được hoàn thành bằng các phương thức thanh toán được chỉ định; và

(c) Hoàn Tiền không được áp dụng cho các giao dịch mua hàng mà ShopBack xác định là không hợp lệ (ví dụ: các giao dịch mua sắm gian lận để tích lũy và (hoặc) quy đổi Hoàn Tiền, nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận cá nhân).

4. Các chính sách của đối tác thương nhân

Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua từ bất kỳ đối tác thương nhân nào, cho dù thông qua ShopBack hay chính thương nhân đó, đều chịu sự điều chỉnh và tuân theo các chính sách, Điều kiện và điều khoản hiện hành của đối tác thương nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách đổi trả, hủy, trao đổi và giao hàng hiện hành. Bạn đã đồng ý rằng ngoại trừ các điều khoản giảm giá, chiết khấu, phần thưởng hoặc Hoàn Tiền, chúng tôi không phải đại diện của bất kỳ đối tác thương nhân nào và đối tác thương nhân hoạt động độc lập và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, việc bạn tham gia vào các ưu đãi hoặc khuyến mãi của, hoặc tương ứng với, bất kỳ đối tác thương nhân nào cũng có thể (trừ khi chúng tôi quy định khác đi) là sự tham gia chỉ giữa bạn và đối tác thương nhân đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ phần nào của các trao đổi, đề nghị hoặc khuyến mãi đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc rút hoặc sửa đổi bất kỳ đề nghị hoặc khuyến mãi nào. ShopBack không chịu trách nhiệm cho các thay đổi đối với, hoặc sự dừng lại của bất kỳ đối tác thương nhân nào từ bất kỳ nền tảng nào của ShopBack hoặc sự chấm dứt của bất kỳ khuyến mãi nào được đề xuất bởi bất kỳ đối tác thương nhân nào trên bất kỳ nền tảng nào của ShopBack, hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ ảnh hưởng trong việc tích lũy tiền hoàn lại do các thay đổi, sự dừng lại hoặc rút lại đó gây ra. ShopBack không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào trên nền tảng của thương nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng, tính thương mại hoặc sự phù hợp của các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định pháp luật nào).

5. Sự nạp tiền và khấu trừ

ShopBack bảo lưu quyền thực hiện nạp tiền và khấu trừ từ số dư trong tài khoản người dùng trong trường hợp cần thiết theo thời gian, một cách hợp lý, hoặc thiết thực khi làm như vậy. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn trong) các tình huống trong đó việc Hoàn Tiền được ghi có không chính xác vào tài khoản người dùng và/hoặc khi người dùng bị phát hiện có hành vi gian lận, không trung thực hoặc trái với các điều khoản của Thỏa Thuận này.

6. Đổi Tiền Hoàn lại

Bạn có thể quy đổi tiền hoàn lại bất cứ lúc nào theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này hoặc các điều kiện cụ thể liên quan đến các mục riêng lẻ trong tài khoản của bạn. Bạn phải tích lũy tiền hoàn lại liên quan đến giá trị đồng đô la nhiều hơn hoặc bằng số tiền quy đổi tối thiểu được chỉ định và truyền đạt theo thời gian. Để đổi số tiền hoàn lại của bạn, bạn phải duy trì một tài khoản đang hoạt động và cung cấp thông tin có liên quan tối thiểu cần thiết để xử lý việc đổi tiền (ví dụ: số tài khoản ngân hàng hợp lệ hoặc tài khoản Paypal).

Vì mục đích bảo mật, việc đổi tiền hoàn lại được giới hạn ở mức 1.500.000 Việt Nam Đồng mỗi 24 giờ.

7. Bản chất của việc Hoàn Tiền

Để tránh nghi ngờ, bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào do ShopBack nắm giữ khi bạn được ghi có số tiền hoàn lại vào tài khoản của mình. Tiền hoàn lại được tích lũy trong tài khoản của bạn không cấu thành việc ủy thác tiền cho ShopBack nắm giữ vì lợi ích của bạn. Các quyền và quyền lợi của bạn chỉ giới hạn trong các quyền nhận hoàn trả cá nhân hoặc theo hợp đồng đối với các khoản giảm giá, ưu đãi, phần thưởng hoặc các khoản tiền khác mà các thương nhân của chúng tôi hoặc chúng tôi hứa với bạn phát sinh từ Thỏa Thuận này.

8. Chấm dứt tài khoản

Tiền hoàn lại được tích lũy trong tài khoản ShopBack của bạn sẽ hết hạn nếu tài khoản của bạn không hoạt động (nghĩa là không có giao dịch thành công nào được thực hiện thông qua ShopBack) trong thời gian hơn một năm.

ShopBack có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn theo Điều 13 dưới đây hoặc khi thấy cần thiết hoặc thấy hợp lý nhằm tuân thủ hoặc đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh của tòa án.

9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập căn cứ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, được hợp nhất ở đây dưới dạng tham chiếu, và được lưu bản sao trên trang web của ShopBack.

10. Tiền thưởng và phần thưởng

Các đối tác thương nhân của ShopBack và/hoặc ShopBack định kỳ cung cấp tiền thưởng hoặc phần thưởng cho một số hành động nhất định (chẳng hạn như giới thiệu người dùng mới đến ShopBack). Các điều khoản và điều kiện đi kèm với các ưu đãi này sẽ điều chỉnh cách các phần thưởng được tích lũy và thanh toán. Bạn bị cấm đặt các từ khóa có chứa “ShopBack” hoặc các từ hoặc nhãn tương tự khác cho mục đích hướng lưu lượng truy cập đến trang của bạn. Bạn sẽ không gửi bất kỳ truy cập được thanh toán nào trực tiếp đến liên kết giới thiệu của bạn. Bạn không được đính kèm liên kết giới thiệu của bạn hoặc phân phối liên kết giới thiệu của mình trên bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào không thuộc về bạn, chẳng hạn như các trang truyền thông xã hội thuộc về thương nhân hoặc trang diễn đàn thuộc về bên thứ ba.

11. Thuế

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các loại thuế có thể áp dụng cho số tiền nhận được từ các thương nhân của chúng tôi và/hoặc từ chúng tôi mà bạn đã quy đổi. ShopBack không đại diện cho việc xử lý thuế đối với số tiền đó.

Trong trường hợp ShopBack yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ kê khai hoặc báo cáo nào liên quan đến tình trạng thuế của bạn trong khu vực tài phán này, bạn đồng ý, thừa nhận và bảo đảm rằng bạn sẽ thực hiện những kê khai và báo cáo đó một cách trung thực, chính xác và không có lỗi.

Trừ khi được cho phép, cư dân không chịu thuế của khu vực tài phán này sẽ không được phép sử dụng tài khoản ShopBack hoặc là người dùng ShopBack.

12. Gian lận

Shopback sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu có lý do để tin rằng bạn có liên quan đến bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không trung thực nào. Bất kỳ thất bại trong việc tuân thủ Thỏa Thuận này, bất kỳ gian lận, sự không trung thực hoặc lạm dụng nào liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ việc cung cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào được gửi đến ShopBack hoặc các chi nhánh của ShopBack bởi bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn đều dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn và tịch thu các khoản thưởng hoàn lại tiền mà bạn tích lũy được.

13. Quyền của bên thứ ba

Một người không phải là một bên của Thỏa Thuận này không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này.

14. Trao đổi

Bằng việc trở thành người dùng của Shopback, bạn đồng ý nhận các trao đổi liên quan đến tài khoản và người dùng (ví dụ các trao đổi chúng tôi đã cộng tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, các trao đổi chúng tôi trả tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn) cũng như những email liên quan đến việc mua sắm định kỳ nêu bật các phiếu giảm giá hoặc giao dịch mua hàng đặc biệt có sẵn cho người dùng ShopBack. Chúng tôi có thể trao đổi với bạn về tài khoản của bạn bằng các trao đổi điện tử hoặc thư trực tiếp sử dụng thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Việc bạn đồng ý nhận các trao đổi điện tử bao gồm bất kỳ thông báo hoặc thông tin khác mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu cung cấp cho bạn dưới dạng văn bản hoặc hình thức khác. Bạn đồng ý thông báo với chúng tôi email hiện tại nếu có các thay đổi tương tự sau ngày bạn trở thành Thành viên. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông báo hiển thị nếu bạn cài đặt ứng dụng di động.

15. Quyền sở hữu

Tất cả các quyền, quyền lợi hợp pháp, và lợi ích trong Dịch Vụ, Nền Tảng ShopBack và Nội Dung kết hợp với hoặc trên các Nền Tảng tương tự thuộc về ShopBack hoặc các bên cấp phép của ShopBack. Ngoài ra, ShopBack duy trì tất cả quyền, quyền lợi hợp pháp và lợi ích của từ “SHOPBACK”, biểu tượng Happy Bag, hoặc bất kỳ nhãn, nhãn dịch vụ, nhãn hiệu, hoặc biểu tượng nào của ShopBack (“Nhãn Hiệu ShopBack”) được đăng ký tại Singapore hoặc những thị trường khác. Nhãn Hiệu ShopBack không được sử dụng cùng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không phải của ShopBack theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc bằng bất kỳ cách nào gây ảnh hưởng xấu hoặc làm mất uy tín của ShopBack. Bạn không được, bằng bất kỳ hình thức nào, cung cấp, áp dụng, đăng ký, sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ từ khóa hoặc nhãn có chứa “SHOPBACK” hoặc bất kỳ thứ gì tương tự như “SHOPBACK” hoặc bất kỳ Nhãn Hiệu ShopBack khác bao gồm, nhưng không giới hạn shopback.com, shopback.sg, shopback.com.sg, shopback.my, shopback.co.id, shopback.ph, shopback.co.th, myshopback.co.th, shopback.co.tw, và shopback.com.au với bất kỳ công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ tên miền hoặc bất kỳ văn phòng sở hữu trí tuệ nào. Bạn không được đề cập hoặc sử dụng ShopBack trong bất kỳ văn bản quảng cáo, tiện ích mở rộng hoặc quảng cáo biểu ngữ nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của ShopBack. Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của ShopBack được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng, mà những chủ sở hữu này có thể hoặc không phải chi nhánh của, liên kết với hoặc được tài trợ bởi ShopBack.

16. Tiêu chuẩn cộng đồng

Bằng cách tạo một tài khoản ShopBack, bạn trở thành thành viên của một cộng đồng, mà cộng đồng này phụ thuộc vào ý chí và năng lực hành vi của mỗi người dùng của chúng tôi. Người dùng được yêu cầu hạn chế truyền hoặc phát tán hình ảnh hoặc nội dung những lời nói tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, tài liệu khiêu dâm, bình luận tiêu cực hoặc xúc phạm, hoặc bất cứ điều gì khác có thể được hiểu là quấy rối hoặc tấn công nhằm vào Dịch Vụ, Nền Tảng ShopBack, nhân viên, nhà thầu hoặc đại diện, đối tác thương mại hoặc người dùng khác của chúng tôi. Điều này bao gồm các trao đổi bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc các bài đăng trên internet khác vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng ở trên hoặc thúc đẩy hoặc khuyến khích cờ bạc hoặc hành vi gian lận. Người dùng nào vi phạm điều khoản này, được xác định theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, thì tài khoản đó sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước.

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho ShopBack, bất kỳ đối tác thương mại nào, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, người kế nhiệm, đại diện và chi nhánh tương ứng của các đối tác thương mại, cho bất kỳ hoặc mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất và hành động tố tụng (bao gồm phí thuê luật sư và lệ phí tòa án) phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của bạn đối với Thỏa Thuận này hoặc cho bất kỳ tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào do bạn cung cấp (hoặc thông qua tên người dùng và/hoặc mật khẩu của bạn). Bạn đồng ý nỗ lực hợp tác theo yêu cầu hợp lý trong việc bảo vệ và/hoặc giải quyết mọi khiếu nại của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của chúng tôi, kiểm soát độc quyền đối với việc bảo vệ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào tùy thuộc vào sự bồi thường của bạn.

18. Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

Dịch Vụ, nội dung và Nền Tảng ShopBack được cung cấp “ngay lập tức” và không bao gồm bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm cho quyền lợi, tính thương mại, sự phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Chúng tôi không bảo đảm về chất lượng, độ chính xác, tính hiện tại, tính đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính hợp lệ của Dịch Vụ, nội dung hoặc Nền Tảng ShopBack, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ kết quả tìm kiếm sản phẩm, mô tả sản phẩm, tính sẵn có của sản phẩm, tư vấn thông tin về giá, ý kiến, tuyên bố, khuyến nghị, hoặc thông tin khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối liên quan đến Dịch Vụ. ShopBack không bảo đảm rằng tính năng của Nền Tảng ShopBack sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc rằng sẽ không chứa vi-rút hoặc nội dung gây hại khác. Hơn nữa, ShopBack không bảo đảm, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chất lượng của, hoặc tính chính xác của quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được chào mời hoặc cung cấp bởi các cửa hàng chi nhánh liên kết của Shopback cùng với các dịch vụ.

19. Đăng nhập sử dụng sinh trắc học, sử dụng điện thoại hoặc thông tin đăng nhập của bên thứ ba

Bạn có thể lựa chọn cho phép truy cập vào tài khoản ShopBack của bạn thông qua thông tin đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ: Facebook hoặc Google) hoặc qua điện thoại của bạn (bằng cách sử dụng mật khẩu thiết bị hoặc dữ liệu sinh trắc học). Bạn hiểu sự cần thiết phải bảo vệ thiết bị di động của mình, mật khẩu và bất kỳ chức năng đăng nhập dữ liệu sinh trắc học nào, cũng như sự cần thiết phải bảo vệ mật khẩu của bạn được sử dụng tại các bên thứ ba này (ví dụ: mật khẩu tài khoản Facebook của bạn).

Tính năng nhận dạng sinh trắc học được thiết kế và sở hữu bởi thiết bị di động tương ứng. Bạn thừa nhận và hiểu rằng nếu bạn cho phép dữ liệu sinh trắc học của bên thứ ba được đăng ký như một phần của sinh trắc học trên thiết bị di động của bạn, họ sẽ có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn xác nhận và hiểu rằng nếu quyền sở hữu thiết bị di động mà bạn đã đăng ký với ShopBack đã thay đổi vì bất kỳ lý do gì và dịch vụ đăng nhập thiết bị vẫn chưa bị vô hiệu hóa, những người khác sẽ có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn thừa nhận và hiểu rằng nếu mật khẩu tài khoản Facebook hoặc Google của bạn bị xâm phạm hoặc cung cấp cho người khác, người khác có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Trong các trường hợp truy cập trái phép như vậy, ShopBack sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.

Vui lòng hiểu rằng dịch vụ ShopBack không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu sinh trắc học hoặc mật khẩu Facebook hoặc Google của bạn, nhưng dựa vào dịch vụ của bên thứ ba hoặc thiết bị di động của bạn để xác minh danh tính của bạn. ShopBack không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không có lỗi và không bị gián đoạn. Nếu có (không do lỗi của ShopBack) sự gián đoạn đường truyền hoặc sự cố của dịch vụ này gây ra sự bất tiện hoặc không thể sử dụng dịch vụ, mất dữ liệu, lỗi, giả mạo bởi người khác hoặc thiệt hại kinh tế khác, ShopBack sẽ không chịu trách nhiệm.

20. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp ShopBack không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả, tiền lệ, trừng phạt, hoặc gián tiếp hoặc cho sự thua lỗ, mất dữ liệu hoặc thiệt hại mất khả năng sử dụng, kể cả khi những thiệt hại như trên đã được khuyến nghị trước. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trách nhiệm pháp lý tổng hợp tối đa của ShopBack phát sinh từ thỏa thuận này sẽ không vượt quá 100 Singapore Dollars.

21. Luật điều chỉnh và trọng tài

Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào sau đó do ShopBack toàn quyền thực hiện theo thời gian, được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này, bao gồm bất kỳ câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Thỏa Thuận, sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”) tổ chức theo Quy Tắc Trọng Tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("Quy tắc SIAC") đang có hiệu lực, các quy tắc này được coi là được hợp thành bằng cách tham chiếu đến điều khoản này.

Địa điểm trọng tài là Singapore.

Số lượng trọng tài viên bao gồm một trọng tài.

Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.

Bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề sẽ được trọng tài quyết định. Điều này bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến phạm vi, việc áp dụng, giải thích và khả năng thực thi của Thỏa Thuận này và điều khoản trọng tài này. Trọng tài viên cũng sẽ quyết định xem có bất kỳ khoản tiền bồi thường nào là tùy thuộc vào phân xử trọng tài.

22. Chuyển nhượng

Bạn không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc từng phần quyền và nghĩa vụ của bạn theo Thỏa Thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản, và bất kỳ sự chuyển nhượng nào mà không có sự đồng ý như vậy sẽ bị vô hiệu.

23. Tên điều khoản

Các tên điều khoản theo Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa Thuận này.

24. Từ bỏ/ Hiệu lực từng phần

Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này từ phía ShopBack sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó. Bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này bởi ShopBack trong một trường hợp sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác hoặc điều khoản đó trong bất kỳ trường hợp nào khác. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này được coi là vô hiệu, thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

25. Tính toàn vẹn của Thỏa Thuận

Thỏa Thuận này (cùng với các điều khoản và điều kiện bổ sung được nêu ở đây hoặc nói chung) thể hiện toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề tại đây và thay thế tất cả các thỏa thuận và đại diện trước đó hoặc đương thời, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (bao gồm nhưng không giới hạn, phiên bản trước đó của Thỏa Thuận này, cái mà có thể đã được bạn chấp nhận). Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của ShopBack hoặc tiếp tục duy trì tài khoản với ShopBack sẽ cấu thành và được coi là sự chấp nhận của bạn đối với sửa đổi đó và sự đồng thuận của bạn trong việc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào theo đó.


Cập nhật: ngày 7 tháng 1 năm 2022

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
1540 trên 1636 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác