Yêu cầu rút Hoàn tiền của tôi có bị giới hạn không?

Bạn cần tích lũy tối thiểu 50.000 VNĐ để có thể thực hiện yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng. Số tiền tối đa bạn có thể rút ra mỗi ngày là 1,500,000 VNĐ.

Lưu ý: Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner