Tôi có nhận được Hoàn tiền nếu cài đặt ứng dụng chặn quảng cáo không?

Thật không may rằng ứng dụng chặn quảng cáo có thể ảnh hưởng đến việc theo dõi Hoàn tiền. Hãy chắc chắn rằng bạn đã vô hiệu hóa ứng dụng này để có thể đủ điều kiện nhận Hoàn tiền.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner