Làm thế nào để ShopBack theo dõi được đơn hàng của tôi?

Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi đơn hàng của bạn. Nhờ đó, mỗi lần bạn truy cập thông qua ShopBack, cookie được tạo ra cho phép chúng tôi theo dõi và xác định sự hợp lệ để nhận Hoàn tiền cho đơn hàng của bạn. 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner