Làm thế nào để ShopBack theo dõi được đơn hàng của tôi?

Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi đơn hàng của bạn. Nhờ đó, mỗi lần bạn truy cập thông qua ShopBack, cookies được tạo ra cho phép chúng tôi theo dõi và xác định tính hợp lệ để nhận Hoàn Tiền cho đơn hàng của bạn. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!