Nếu tôi không truy cập qua ShopBack, tôi có đủ điều kiện nhận Hoàn tiền không?

Rất tiếc, không có cách nào để theo dõi Hoàn tiền nếu bạn không truy cập qua ShopBack. Vui lòng lưu ý bắt đầu mua sắm tại ShopBack nếu bạn muốn đủ điều kiện để nhận Hoàn tiền cho mọi giao dịch.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner