Nếu tôi không truy cập qua ShopBack, tôi có đủ điều kiện nhận Hoàn Tiền không?

Rất tiếc, chúng tôi không có cách nào để theo dõi Hoàn Tiền nếu bạn không truy cập qua ShopBack.

Vui lòng bắt đầu các bước mua sắm tại ShopBack nếu bạn muốn đủ điều kiện để nhận Hoàn Tiền cho mọi giao dịch.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!