Hoàn tiền của tôi sẽ được xác nhận trong bao lâu?

Thông thường, thời gian tối đa để Hoàn tiền của bạn được ghi nhận là 48 giờ. Tuy nhiên, mỗi cửa hàng khác nhau sẽ có thời gian đối soát khác nhau. Để biết cụ thể thời gian của từng cửa hàng, vui lòng xem trên trang của mỗi cửa hàng trên ShopBack!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner