Sự khác biệt giữa lịch sử truy cập và lịch sử Hoàn tiền?

Lịch sử truy cập là tổng hợp số lần bạn truy cập vào các Cửa hàng Đối tác qua ShopBack, bất kể việc bạn có thực hiện giao dịch mua hàng hay không. Lịch sử Hoàn tiền là tổng hợp số lượng Hoàn tiền trong tài khoản của bạn. (Hoàn tiền từ hoạt động mua hàng hoặc thưởng)

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner