Khi nào tôi có thể báo lỗi Hoàn tiền?

Vì việc Hoàn tiền thường mất tối đa 48 giờ (và tối đa 7 ngày đối với một số cửa hàng nhất định) để có thể xử lý sau đó cập nhật trên tài khoản của bạn. Bạn chỉ có thể gửi yêu cầu sau khoảng thời gian đó.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner