Tôi nên làm gì nếu số điện thoại đăng ký của tôi đã tồn tại?

Oops! Mỗi số điện thoại chỉ được sử dụng cho một tài khoản ShopBack duy nhất. Điều này chỉ xảy ra khi số điện thoại của bạn đã được đăng ký bởi một tài khoản khác. 

Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ kiểm tra bằng cách liên hệ kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!