Tôi có thể kiến nghị về khoản Hoàn tiền bị từ chối của mình không?

Bạn hoàn toàn có thể! Vui lòng gửi kiến nghị trong vòng 30 ngày kể từ khi bị từ chối Hoàn tiền. Bạn có trách nhiệm kiểm tra tình trạng hoàn tiền của mình thường xuyên và gửi kiến nghị càng sớm càng tốt. Bất kỳ kiến nghị nào vượt quá thời gian quy định sẽ không được giải quyết bởi các Đối tác của chúng tôi.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner