Tôi có thể kiến nghị về khoản Hoàn Tiền bị từ chối của mình không?

Bạn hoàn toàn có thể!

Vui lòng gửi kiến nghị trong vòng 30 ngày kể từ khi bị từ chối Hoàn Tiền. Bất kỳ kiến nghị nào vượt quá thời gian quy định sẽ không được giải quyết bởi các Đối tác của chúng tôi.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!