Làm thế nào để thay đổi hoặc cập nhật số điện thoại của tôi?

Bạn có thể thay đổi thông tin số điện thoại trên ShopBack tại đây.

update_info.png

Lưu ý: Việc cập nhật hoặc thay đổi số điện thoại sẽ cần nhập mã xác nhận (OTP). Mã OTP này sẽ được gửi đến số điện thoại mà bạn muốn cập nhật để xác minh thông tin.

Trong trường hợp bạn không nhận được mã xác nhận OTP, vui lòng liên hệ hỗ trợ với kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

Can’t find what you need? Reach out to us!