Tôi có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nào?

1. Tài khoản chưa được đăng nhập

Vui lòng chọn “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập.

log_in.png

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Thay đổi mật khẩu ShopBack", chọn ô "Đổi mật khẩu".

reset_pw.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi đăng nhập hoặc đổi mật khẩu, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

2. Tài khoản đang được đăng nhập

Truy cập trang thay đổi mật khẩu tại đây, sau đó chọn "Cập nhật mật khẩu" và làm theo hướng dẫn. 

change_pw.png

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

Can’t find what you need? Reach out to us!