Làm thế nào để tôi theo dõi lại bản tin từ ShopBack?

Bạn có thể tùy chỉnh chọn nhận những thông báo Hoàn Tiền và thông báo ưu đãi trên ShopBack.

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính.

2. Chọn mục "Cài đặt liên lạc", sau đó chọn "Thông tin & ưu đãi qua email" và tùy chỉnh theo dõi.

NPS.png

Bạn vẫn có thể yêu cầu theo dõi lại các thông báo khuyến mãi bằng cách liên hệ với kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!