Làm sao để kiểm tra các giao dịch rút tiền trên tài khoản của tôi?

Bạn có thể kiểm tra trạng thái các giao dịch rút tiền mà bạn đang yêu cầu tại đây.

statsus.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!