Tôi có thể truy cập ShopBack trên trình duyệt web, sau đó hoàn tất giao dịch qua ứng dụng điện thoại (hoặc ngược lại) được không?

Rất tiếc, bạn không thể thực hiện việc này. Tất cả giao dịch mua hàng phải được thực hiện trên cùng một thiết bị để Hoàn tiền có thể được theo dõi. Nếu bạn muốn thay đổi thiết bị để mua hàng, vui lòng truy cập qua ShopBack một lần nữa qua thiết bị mà bạn sẽ thực hiện thanh toán.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner