Tôi có thể truy cập ShopBack trên trình duyệt web, sau đó hoàn tất giao dịch qua ứng dụng điện thoại (hoặc ngược lại) được không?

Rất tiếc, bạn không thể thực hiện việc này. Tất cả giao dịch mua hàng phải được thực hiện trên cùng một thiết bị để Hoàn Tiền có thể được theo dõi.

Trường hợp bạn muốn thay đổi thiết bị để mua hàng, vui lòng truy cập vào lại ShopBack để chuyển hướng đến trang bán hàng với thiết bị mà bạn sẽ thực hiện thanh toán.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!