Tổng Hoàn tiền, Hoàn tiền chờ xác nhận, Số dư khả dụng và Số tiền đã rút là gì?
  • Tổng Hoàn tiền là tổng số tiền khả dụng trong tài khoản của bạn kể từ ngày đầu tiên bạn sử dụng ShopBack. Khoản tiền này bao gồm "Hoàn tiền chờ xác nhận" và "Hoàn tiền đã xác nhận". Nếu bất kì khoản Hoàn tiền nào của bạn bị từ chối sau thời gian đối soát, Tổng Hoàn tiền của bạn cũng sẽ thay đổi.
  • Hoàn tiền chờ xác nhận là tổng số Hoàn tiền đang có trong tài khoản của bạn mà chưa được xác nhận bởi các Đối tác liên kết.
  • Số dư khả dụng là tổng số Hoàn tiền đã được xác nhận trong tài khoản của bạn. Đây là khoản tiền bạn có thể rút được dưới dạng tiền thật về tài khoản ngân hàng.
  • Số tiền đã rút là tổng số Hoàn tiền đã được xác nhận mà bạn đã thao tác rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner