Tổng Hoàn tiền, Hoàn tiền đang chờ, Số dư khả dụng và Số tiền rút được là gì?

Tổng Hoàn tiền là tổng số tiền khả dụng trong tài khoản của bạn kể từ ngày đầu tiên bạn sử dụng ShopBack. Khoản tiền này bao gồm Hoàn tiền đang chờ và Hoàn tiền đã xác nhận. Nếu Hoàn tiền của bạn bị từ chối, Tổng Hoàn tiền của bạn cũng sẽ thay đổi.

Hoàn tiền đang chờ là tổng số lượng Hoàn tiền có trong tài khoản của bạn mà chưa được xác nhận bởi các Cửa hàng Đối tác.

Số dư khả dụng là tổng số Hoàn tiền đã được xác nhận trong tài khoản của bạn. Đây là khoản tiền bạn có thể rút được dưới dạng tiền thật!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner