Tôi có thể xem lại lịch sử mua sắm ở đâu?

Vui lòng truy cập tại đây và chọn mục "Lịch sử mua sắm" để kiểm tra. 

LichSuMuaSam.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner