Làm thế nào để báo lỗi Hoàn Tiền?

Thời gian để Hoàn Tiền được ghi nhận khi mua sắm thông qua ShopBack là sau trung bình 48-72 giờ kể từ khi đặt hàng.

Trong trường hợp qua thời gian trên nhưng Hoàn Tiền chưa được ghi nhận, bạn có thể tạo Báo lỗi Hoàn Tiền tại đây. Vui lòng lựa chọn thời điểm truy cập ứng dụng ShopBack gần với thời gian đặt hàng nhất. 

Untitleda.png

Lưu ý:

- Chọn lượt truy cập trước và gần thời gian đặt hàng nhất để Báo lỗi Hoàn Tiền.

- Hình ảnh thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, thời gian đặt hàng (ngày và giờ), sản phẩm, tạm tính và tổng thanh toán của đơn hàng. Bạn có thể tham khảo hình ảnh mẫu tại đây.

- Báo lỗi Hoàn Tiền phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng. Bất kỳ yêu cầu kiểm tra Hoàn Tiền vượt quá thời gian quy định đều không hợp lệ và sẽ không được tiến hành kiểm tra.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

 

Câu hỏi liên quan: Tôi nên điền thông tin gì vào "Mã đơn hàng" khi báo lỗi Hoàn Tiền? 

Can’t find what you need? Reach out to us!