Tôi có thể nhập mã giới thiệu ở đâu?

Bạn có thể nhập mã giới thiệu trên ShopBack App

Để hưởng ưu đãi, hãy tải ngay ứng dụng ShopBack và nhập mã giới thiệu tại bước đăng ký.

Referral_Code_App.jpg

Nếu bạn đang sử dụng máy tính, hãy truy cập ShopBack qua link của người giới thiệu.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner