Tôi cần tải lên các tài liệu nào để báo lỗi Hoàn tiền?

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về việc mua hàng / đặt chỗ của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng email xác nhận đơn hàng có chứa tất cả các thông tin quan trọng bao gồm mã đặt hàng, chi tiết mặt hàng, giá cả, ngày và thời gian.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner