Làm thế nào để đăng nhập vào tài khoản ShopBack của tôi?

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản ShopBack bằng địa chỉ email:
Chọn 'Đăng nhập bằng email'
Vui lòng nhập địa chỉ email, mật khẩu và nhấp vào ô 'Đăng nhập'

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản ShopBack bằng Facebook:
Chọn "Đăng nhập bằng Facebook"

login.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner