Làm thế nào để khôi phục lại mật khẩu của tôi?

Vui lòng chọn “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập.

log_in.png

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Thay đổi mật khẩu ShopBack", chọn ô "Đổi mật khẩu".

reset_pw.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi khôi phục mật khẩu, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!