Làm thế nào để khôi phục lại mật khẩu của tôi?

Tại trang Đăng nhập, vui lòng chọn "Quên mật khẩu", bạn sẽ nhận được thư khôi phục mật khẩu được gửi đến email

Nếu bạn đang truy cập bằng ShopBack App, vui lòng thoát khỏi ứng dụng trước khi bấm vào link Khôi phục mật khẩu trong email

forgetpw.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner