Tại sao tiền thưởng Hoàn tiền chưa được cập nhật trong tài khoản của tôi?

Phần thưởng Hoàn tiền của bạn có thể chưa được cập nhật trong tài khoản ShopBack vì bạn chưa đáp ứng tất cả các yêu cầu để nhận ưu đãi. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện để được nhận ưu đãi, đặc biệt là thời hạn tín dụng và giá trị mua hàng tối thiểu...v.v.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner