Tại sao tiền thưởng chưa được cập nhật trong tài khoản của tôi?

Tiền thưởng của bạn có thể chưa được cập nhật trong tài khoản ShopBack vì bạn chưa đáp ứng tất cả các yêu cầu để nhận ưu đãi. Vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và điều khoản của chương trình mà bạn tham gia.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!