Khi nào tôi có thể rút tiền từ số dư khả dụng?

Bạn có thể rút Hoàn tiền sau khi đã tích lũy tối thiểu 50.000đ "Hoàn tiền được xác nhận", số tiền này không bao gồm tiền thưởng.

Lưu ý: Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner