Khi nào tôi có thể rút tiền từ số dư khả dụng?

Bạn có thể rút tiền sau khi đã tích lũy tối thiểu 50.000đ từ việc mua sắm trong số dư khả dụng (Hoàn Tiền "đã xác nhận"), số tiền này không bao gồm các khoản tiền thưởng.

Lưu ý: Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!