Tôi nhận được thông báo lỗi rằng tôi chưa xác minh tài khoản của mình. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, vui lòng bấm vào liên kết xác minh tài khoản. Bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác mình thông tin của bạn.

Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng thử lại và chắc chắn bạn đã đóng ứng dụng ShopBack/ đăng xuất khỏi trang web ShopBack trước khi bấm vào liên kết xác minh trong email. Ngoài ra bạn cũng có thể xác minh thông tin tài khoản trên trình duyệt web ở chế độ ẩn danh/ riêng tư.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner