Trong bao lâu tôi sẽ nhận được Hoàn tiền đã yêu cầu rút?

Số tiền đã rút sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 5-10 ngày làm việc (tùy thuộc vào quy trình làm việc của ngân hàng).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner