Trong bao lâu tôi sẽ nhận được Hoàn tiền đã yêu cầu rút?

Thông thường bạn sẽ nhận được Hoàn tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng trong vòng 5-10 ngày.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner