Tăng Hoàn Tiền là gì?

Tăng Hoàn Tiền là chương trình khuyến mãi được áp dụng trong thời gian ngắn, tỷ lệ Hoàn Tiền sẽ được tăng lên nhiều hơn. Vui lòng lưu ý các Điều kiện và điều khoản cũng như thời gian bắt đầu và kết thúc cho các khuyến mãi đó.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!