ShopBack có thể cam kết Hoàn tiền cho tất cả đơn đặt hàng của tôi không?

Xác nhận Hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào việc bạn có tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện các Cửa hàng Đối tác đưa ra hay không. Vui lòng kiểm tra các điều khoản tại trang của mỗi cửa hàng trên ShopBack.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner